Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten we graag toe welke uitgangspunten wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via DigiD. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld gebruiken, afhankelijk van het product of de dienst:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom heeft gemeente Raalte mijn gegevens nodig?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:

 • Uw aanvraag te beoordelen.
 • Uw betaling af te handelen nadat u een product of dient hebt afgenomen.
 • Een nieuwsbrief te verzenden waarvoor u zich aangemeld hebt.
 • Om u te kunnen bellen of mailen.
 • Iets bij u te (laten) bezorgen.
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals voor de aanslag gemeentelijke belastingen.

In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens vragen wij alleen als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben of met uw toestemming.

Uw persoonsgegevens krijgen wij als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig hebt. Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Gegevens van kinderen

Wij willen geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker op onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomt u dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Uw gegevens delen met anderen

De gemeente Raalte verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens alleen met andere organisaties, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting/taak of om een overeenkomst met u uit te voeren. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe gemeente Raalte uw gegevens beschermt

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid.

Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen, als dat nodig is, de betrokken personen informeren over het verlies. Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een dergelijk incident, meld dit dan direct bij ons.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Binnen de gemeente is meestal het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Soms is dit ook de burgemeester of de gemeenteraad. Iedere manager in de organisatie draagt zorg voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn of haar organisatie-eenheid. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen uw gegevens verwerken. Binnen de gemeente is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen.

Uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Wij reageren in ieder geval binnen een maand op dit verzoek. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. U moet ook aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, aanpassen of verwijderen, echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Bent u jonger dan 16 jaar? Of bent u onder curatele gesteld? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om inzage, aanpassing of verwijdering doen.

Het verzoek tot aanpassen van uw persoonsgegevens kunt u indienen, wanneer uw gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Ook kunt u een verzoek indienen als u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld. Of op een andere manier door ons gebruikt worden die in strijd is met de wet.

In bepaalde gevallen kunnen wij een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering (gedeeltelijk) weigeren. Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering van gegevens bijvoorbeeld weigeren, als wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn deze bewaren. Bij een weigering van een verzoek zullen wij naar u toe zorgvuldig onderbouwen op grond waarvan wij tot dit besluit zijn gekomen.

U kunt uw verzoek online of aan de balie doen.

U hebt verder het recht om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking van persoonsgegevens. Dit recht kunt u alleen uitoefenen, wanneer uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt. Dit bezwaar kunt u langs dezelfde weg indienen als een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens. Binnen een maand reageren wij op uw bezwaar.

Uw websitebezoek en cookies

Op onze website gebruiken wij technische cookies, functionele cookies en analyse cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 1e bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee verbeteren wij onze dienstverlening.

U kunt zich afmelden voor de cookies. U stelt uw internetbrowser dan zo in, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen via de instellingen van uw browser.

Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website continu te verbeteren.

Contact en meer informatie

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@raalte.nl of telefoonnummer 0572-347799. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Binnen Raalte is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen.

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, bereikt u via:

E-mail: info@raalte.nl

Telefoon: 0572-347799

Postbus 140 8100 AC Raalte

Vermeldt u in de aanhef “t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over privacy.